Základná škola M. R. Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá

Prihlásenie

Výchovný poradca

Výchovný poradca - dôležité informácie

Výchovný poradca: Ing. Ľudmila Brincková
Konzultačné hodiny:  
Kedy:

 • Utorok   14.00 - 15.30
 • Streda    8.00 - 10.00
 • Iný čas - po dohode

Kontakt: 0903025908
Email: brinckovaludmila@gmail.com

Práca výchovnej poradkyne:

 1. Oblasť poradenstva v otázkach výchovy 
 • spolupracovať s triednymi učiteľmi pri  riešení výchovných problémov,
 • koordinácia práce triednych učiteľov na úseku prevencie negatívnych javov
 • zúčastňovať sa na pohovoroch s rodičmi problémových žiakov
 1. Oblasť vzdelávania 
 • spolupracovať s triednymi učiteľmi pri vyhľadávaní nadaných a talentovaných žiakov, radiť im pri výbere strednej školy rozvíjajúcej ich talent, spolupracovať s triednymi učiteľmi a vyučujúcimi pri výchove k správnemu sebahodnoteniu a usmerňovaniu k voľbe povolania
 • príprava Testovania 9 a Komparo 
 1. Oblasť profesijnej orientácie 
 • pripravovať aktuálne informácie o možnostiach štúdia žiakov na SŠ
 • zabezpečiť pravidelný servis informácií v oblasti voľby k povolaniu
 • zabezpečiť  kompletizáciu a správnosť vyplnenia prihlášok žiakov 5., 8., 9., ročníka, pripraviť ďalšie vstupné doklady žiakov končiacich základnú školu, napr. zápisné lístky a pod.
 • sledovať termíny prijímacích pohovorov na SŠ
 • sledovať úspešnosť žiakov pri umiestňovaní na SŠ
 • zabezpečiť spätné informácie o bývalých žiakoch a ich uplatnení 
 1. Oblasť spolupráce so špeciálnymi poradenskými zariadeniami 
 • spolupracovať s komunikačnými partnermi – psychológ, špeciálny pedagóg, metodik, učiteľ koordinátor drogových závislostí, učiteľ koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu, pediater, pracovníci odboru školstva, pracovníci odboru sociálnych vecí...