Základná škola M. R. Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá

Prihlásenie

Školský klub detí

Informácie pre rodičov o Školskom klube detí

         

 

VYCHOVÁVATEĽKY

Bc. Michaela Bachledová

Bc. Stanislava Labusová

 

PREVÁDZKA

Pondelok až štvrtok od 11:30 do 16:30

Piatok len do 16:00

V prípade záujmu aj ráno od 7:00 do 8:00 hod.

 

POPLATOK

Poplatok za pobyt dieťaťa v školskom klube detí je 5 € na jeden mesiac. Úhrada za ŠKD sa platí bankovým prevodom na účet školy dvakrát za jeden školský rok:

1. splátka za mesiace september – december 20€  

2. splátka za mesiace január – jún 30€

         Pozor: Pri platbe v hotovosti priamo v banke si banka účtuje poplatok navyše, preto Vás prosíme, aby ste ho započítali do celkovej sumy poplatku za ŠKD. V inom prípade Vám vznikne nedoplatok za ŠKD, ktorý treba uhradiť do konca príslušného školského roka.

 

UVOĽNENIE DIEŤAŤA ZO ŠKD

Dieťa bude predčasne uvoľnené zo ŠKD len na základe písomnej žiadosti rodiča na samostatnom lístku (nie v slovníčku). Žiadosť o uvoľnenie dieťaťa musí obsahovať nasledovné údaje:

  • meno dieťaťa
  • dátum, kedy má byť dieťa zo ŠKD uvoľnené
  • hodina a spôsob odchodu (napr.  odchádza sám...)
  • čitateľný podpis rodiča

Telefonická požiadavka na uvoľnenie dieťaťa zo ŠKD nebude akceptovaná. Uvedené opatrenia sú v súlade s vnútorným poriadkom ŠKD a sú prijaté z dôvodu ochrany vychovávateliek ŠKD, ako aj ochrany detí, ktoré ŠKD navštevujú.

 

OBEDY (12:40 – 13:15 hod.)

Každý deň v čase od cca 12:40 do 13:15 hod. chodíme s deťmi na obedy do školskej jedálne. Dieťa preto treba na obedy včas prihlásiť u vedúcej školskej jedálne. V prípade neprítomnosti dieťaťa je možné dieťa z obedov telefonicky odhlásiť u vedúcej školskej jedálne každé ráno do 8:00 hod.

 

REKREAČNÁ ČINNOSŤ

(vychádzky a pobyty detí na detskom ihrisku v čase od 13:35 – 14:40 hod.)

Každý deň v čase od cca 13:35 do 14:40 hod. sme s deťmi na vychádzke alebo na detskom ihrisku. Preto prosíme rodičov, aby v tomto čase po deti nechodili. Na vychádzky chodíme za každého počasia (okrem dažďa a silných mrazov).

 

PRÍPRAVA NA VYUČOVANIE

(od 14:45 až do skončenia prevádzky ŠKD)      

  • Písanie domácich úloh v školskom klube detí je na zvážení rodičov, tzn. ak si rodič žiada, aby si žiak písal domáce úlohy v ŠKD, musí to osobne nahlásiť vychovávateľke.
  • V Školskom klube detí si žiaci robia len písomné domáce úlohy, žiaci čítajú z čítaniek a šlabikárov doma.
  • Domáce úlohy píšeme v čase od 14:45 až do skončenia prevádzky ŠKD. Skôr si žiaci domáce úlohy nepíšu z dôvodu psychohygieny, oddychových, rekreačných a záujmových činností.
  • Domáce úlohy píšeme od pondelka do štvrtka, v piatok a pred prázdninami sa domáce úlohy nepíšu.
  • Prvý ročník si začína písať domáce úlohy v ŠKD až od októbra po získaní potrebných zručností a návykov, vyššie ročníky od septembra.