Základná škola M. R. Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá

Prihlásenie
Modernizácia vyučovacieho procesu Realizácia projektu Záverečný kurz a vyhodnotenie Domáca kuchyňa dejepisu Doučovacie kurzy Fotografie Hravo zvládneme jazyky a medziľudskú komunikáciu Interaktívne v geografii Praktická interaktívna matematika Alternatívna kniha „Živá príroda“ Praktická zábavná fyzika Spev, tanec a umenie Realizácia projektu 2011 Návšteva ZOO Skúsenosti žiakov Smelo a zábavne po nemecky i rusky Realizované súťaže Tvorba učebných materiálov Ďalšie aktivity rómskych žiakov Tvorivé činnosti žiakov Metódy využívané pri pohybových činnostiach žiakov Na záver Po ukončení projektu Publicita po roku

 

                                                        

                                               Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

 

 

Modernizácia vyučovacieho procesu v ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá 

          Jedným zo základných pedagogických princípov našej školy v rámci súčasného školského vzdelávacieho programu je podporovať talenty, osobnosť a záujmy žiakov, dať šancu každému žiakovi, aj žiakovi zo sociálne-znevýhodneného prostredia, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech.

            Preto sa naša základná škola  v rámci operačného programu Vzdelávanie zapojila do projektu pod názvom Úspešný prechod žiakov z marginalizovaných rómskych komunít do nižšieho sekundárneho vzdelávania.

            Jeho nosnou témou je zvládnutie náročného prechodu týchto žiakov zo štvrtého do piateho ročníka našej školy. Je to prechod, ktorý je sprevádzaný množstvom zmien, napr. zmenou jedného učiteľa na všetkých predmetoch k vyučovaniu každého predmetu iným učiteľom, zmenou kolektívu spolužiakov, zvýšenými nárokmi učiteľov jednotlivých predmetov, ktoré vyplývajú zo zvýšeného množstva učiva, ktoré musia zvládnuť atď. Adaptovať sa na toľko zmien je problematické pre väčšinu žiakov, preto sa takýmto spôsobom pokúšame aspoň sšasti túto situáciu zmierniť.

            V rámci tohto projektu bude vyškolených a priebežne preškoľovaných 15 interných pedagogických zamestnancov školy v práci s informačno-komunikačnými technológiami, čo je základom úspešnej modernizácie celého tohto procesu, škola získa množstvo nových didaktických prostriedkov a vytvorené budú i nové  učebné materiály, ktorých úlohou bude zvýšenie motivácie žiakov k vzdelávaniu. Navyše sa učitelia stanú autormi vlastných doplňujúcich učebných materiálov a získajú tak dostatočné a bohaté skúsenosti s touto prácou, čo umožní pokračovanie aj v ďalších školských rokoch a v ďalších ročníkoch.

            Hlavnými aktivitami projektu sú:

  • Informačno-komunikačné technológie v práci učiteľa
  • Hravo zvládneme jazyky i medziľudskú komunikáciu
  • Moderné interaktívne vyučovanie
  • Spev, tanec a umenie
  • Domáca kuchyňa dejepisu
  • Doučovací a vyrovnávací kurz slovenčiny a matematiky

Celý projekt aj s prípravnou fázou je realizovaný od marca 2010 do júna 2012.

          V prvom roku projektu chceme realizáciou jednotlivých aktivít dosiahnuť podstatné zníženie školskej neúspešnosti žiakov a v druhom roku bežiaceho projektu budú aktivity smerované už aj na šiesty ročník. Súbežne budú do projektu včlenení aj noví žiaci piatych ročníkov. Po ukončení projektu budú aktivity smerované pre siedmakov, šiestakov a nových piatakov. Takto to bude analogicky pokračovať i v ďalších školských rokoch.

         

 


 

Mgr. Stanislav Pitoniak, riaditeľ ZŠ