Základná škola M. R. Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá

Prihlásenie
Smernica Podávanie informácii

SMERNICA


Základnej školy M.R. Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá

o poskytovaní informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 211/2000

 


Čl. 1

Úvodné ustanovenia

 

 • Účelom je zabezpečiť právo na slobodný prístup k informáciám, ktoré má k dispozícii Základná škola M.R. Štefánika (ďalej len škola). Ide o podrobnú úpravu jedného zo základných práv zaručených Ústavou SR – práva na informácie (Čl. 26 ústavy) a prístup k informáciám (§ 2 zákona č. 211/2000 Z.z.).
 • Podľa tejto smernice je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. (ďalej len zákon) škola.
 • V škole je poverený zverejňovať informácie zamestnanec na zabezpečenie vybavovania žiadostí o informácie v zmysle zákona a v zmysle tejto smernice, (ďalej len gestor).
 • Žiadateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá žiada o sprístupnenie informácií bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu.
 • Smernica podrobnejšie upravuje postupy pri poskytovaní informácií podľa zákona. Každé obmedzenie práva na informáciu musí mať zákonný dôvod a musí byť žiadateľovi riadne zdôvodnené.


Čl. 2

Poskytovanie informácií

 

 • Informácie sa poskytujú dvoma spôsobmi - zverejnením a sprístupnením na základe žiadosti. Zverejnená informácia je informácia verejne prístupná aj prostredníctvom internetu.  Škola zverejňuje informácie podľa § 5 ods. 1 zákona.
 • Informácie sa zverejňujú v sídle školy ul. Štefánikova 19, Spišská Belá na informačnom paneli. Škola umožňuje žiadateľom získať kópiu zverejnenej informácie.  Všetky ďalšie informácie sa poskytujú na základe žiadosti.
 • Informácia sa poskytuje v akejkoľvek vhodnej žiadateľom požadovanej forme – odpisom, kópiou, elektronicky, ústne, poštou, elektronickou poštou prípadne odkazom na už zverejnené informácie. Ak informáciu nie je možné sprístupniť vo forme požadovanej žiadateľom, škola dohodne so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.  Škola poskytuje iba taký rozsah informácií, ktoré má k dispozícii.  Informačná povinnosť podľa zákona sa nevzťahuje na názory, budúce rozhodnutia a vytváranie nových informácií ako sú rozbory, prognózy a pod.  Za podmienok a spôsobom stanoveným zákonom možno podať informácie, na ktoré sa vzťahuje obmedzenie prístupu k informáciám1). Obmedzenia sa realizujú tak, že z požadovaných informácií sa časť spadajúca pod ne neposkytne.
 • Škola neposkytuje informácie o obsahu obchodných zmlúv a ich plnení, ktoré nie sú priamo viazané na verejné financie alebo sa priamo nevzťahujú k majetku štátu.  Sprievodná informácia úzko súvisí s požadovanou informáciou. Informuje napr. či požadovaná informácia existuje, definuje pôvod informácie, dôvod, prečo nemožno informáciu poskytnúť a pod. Môže byť súčasťou poskytovanej informácie. Ak škola žiadosť o sprístupnenie informácií odmietne celkom alebo čiastočne, je sprievodná informácia súčasťou odôvodnenia.
 •  Žiadosť o poskytnutie informácií, ktoré sa nevzťahujú k pôsobnosti školy sa do piatich dní postúpi príslušnej povinnej osobe ak je škole známa. V opačnom prípade sa žiadosť odmietne rozhodnutím. O postúpení žiadosti škola žiadateľa oboznámi bezodkladne.


Čl. 3

 

 • V škole zverejňuje informácie podľa zákona gestor (Čl. 1 ods.2 smernice).
 • Gestor vedie evidenciu všetkých žiadostí podaných škole.
 • Gestor za svoju činnosť zodpovedá riaditeľovi školy.


Čl. 4

Podanie ústnej žiadosti

 

 • Ústne možno podať žiadosť osobne u gestora v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 10.00 h. Telefonicky možno podať ústnu žiadosť u gestora v pracovných dňoch počas pracovnej doby od 8,00 do 13.00 h.  Ústne podanú žiadosť gestor eviduje rovnako ako ostatné žiadosti.  Ak gestor disponuje požadovanou informáciou, alebo disponuje informáciou o spôsobe kde a ako môže žiadateľ informáciu získať vypracuje odpoveď v zákonom stanovenej lehote - do 10 dní (§ 17 zákona).  Ak gestor nemá k dispozícii požadovanú informáciu, požiada príslušného zodpovedného zamestnanca školy, aby v určenej lehote (spravidla tri pracovné dni) vypracoval k požadovanej informácii stanovisko a postúpil ho gestorovi.
 • Ak útvar k požadovanej informácii má zamietavé stanovisko alebo obmedzujúce stanovisko, alebo ak v ňom čiastočne obmedzuje prístup k informácii, musí byť stanovisko odôvodnené.  Gestor doručí v zákonom stanovenej lehote žiadateľovi požadovanú informáciu alebo v prípade nevyhovenia žiadosti alebo čiastočného nevyhovenia žiadosti vydá v stanovenej lehote písomné rozhodnutie.
 • V telefonicky podanej žiadosti je žiadateľ povinný uviesť svoje meno, priezvisko (u právnických osôb názov), adresu, informáciu ktorú žiada sprístupniť a spôsob akým a kde ju žiada sprístupniť. Takto podaná žiadosť sa vybavuje iba vtedy, keď obsahuje náležitosti v súlade so zákonom.  Pri vybavovaní telefonicky podanej žiadosti gestor postupuje obdobne ako pri žiadosti podanej osobne.


Čl. 5

Podanie písomnej žiadosti

 

 • Písomne podaná žiadosť musí byť riadne zaevidovaná v podateľni školy.
 • Ak gestor disponuje požadovanou informáciou, alebo spôsobom kde a ako môže žiadateľ informáciu získať vypracuje odpoveď v zákonom stanovenej lehote.
 • Ak gestor nemá k dispozícii požadovanú informáciu, požiada príslušného zodpovedného zamestnanca školy, aby v určenej lehote (spravidla tri pracovné dni) vypracoval k požadovanej informácii stanovisko a postúpil ho gestorovi.  Ak útvar k požadovanej informácii má zamietavé stanovisko alebo obmedzujúce stanovisko, alebo ak sa v ňom čiastočne obmedzuje prístup k informácii, musí byť stanovisko odôvodnené.  Gestor doručí v zákonom stanovenej lehote žiadateľovi požadovanú informáciu alebo v prípade nevyhovenia žiadosti alebo čiastočného nevyhovenia žiadosti vydá v stanovenej lehote písomné rozhodnutie.


Čl. 6

Podanie ústnej žiadosti o poskytnutie informácií na iný útvar

 

 • Ak iný zamestnanec školy obdrží ústnu (osobnú aj telefonickú) žiadosť o poskytnutie informácií, poučí žiadateľa, že vybavovanie žiadostí výlučne realizuje gestor.
 • Ak je ústna žiadosť podaná osobne, je žiadateľ usmernený do sídla gestora.
 • Ak je ústna žiadosť telefonická, poskytne zamestnanec žiadateľovi telefónne číslo, gestora.


Čl. 7

Podanie písomnej žiadosti o poskytnutie informácií na iný útvar


Ak je inému zamestnancovi doručená žiadosť o poskytnutie informácie, je tento zamestnanec povinný bezodkladne ju postúpiť gestorovi.


Čl. 8

Podávanie žiadostí o informácie

 

 • Pri podávaní žiadostí o poskytnutie informácií a pri ich zverejňovaní školou ako povinnou osobou sa postupuje podľa zákona a tejto smernice.
 • Žiadosť sa podáva písomne prostredníctvom pošty, písomne osobným podaním v podateľni školy, ústne osobne u gestora, ústne prostredníctvom telefónu, prostredníctvom faxu a prostredníctvom elektronickej pošty.
 • Žiadosťou podaná faxom sa považuje za žiadosť podanú písomne.
 • Písomnou žiadosťou o informáciu je i žiadosť podaná elektronickou poštou, na ktorú je možné odpovedať. Do času prijatia zákona o elektronickom podpise táto forma odpovede stráca charakter oficiálneho rozhodnutia, proti ktorému sa možno odvolať.
 •  Škola vybaví len tie doručené žiadosti, ktoré spĺňajú kritériá v zmysle zákona a obsahujú zákonom stanovené náležitosti.2)


Čl. 9

Evidencia žiadostí

 

Škola vedie evidenciu žiadostí.
Evidencia obsahuje najmä

a)  dátum podania,
b)  meno, priezvisko (u právnických osôb názov) a adresa žiadateľa,
c)  forma žiadosti: ústne (osobne, telefonicky), pošta, osobné podanie, fax, elektronická pošta,
d)  obsah požadovanej informácie,
e)  forma vybavenia: ústne, telefonicky, pošta, fax, elektronická pošta,
f)  meno toho, kto žiadosť vybavil,
g)  dátum, kedy bola informácia odoslaná,
h)  opravný prostriedok.

Čl. 10

Odmietnutie žiadosti

 

 • Ak škola žiadosť odmietne, alebo ak žiadosti vyhovie len čiastočne, vydá o tom rozhodnutie v zmysle zákona.


Čl. 11

Obmedzenie sprístupnenia informácie

 

 • Škola odmietne poskytnutie informácie, ktorou disponuje, na základe obmedzení ustanovených zákonom.  Obmedzenia sa realizujú tak, že z požadovaných informácií sa časť spadajúca pod ne neposkytne, poskytne sa však ostatná časť informácie.  Obmedzenie prístupu k informáciám škola odôvodní odkazom na právny predpis, ktorý obmedzenie ukladá.


Čl. 12

Opravný prostriedok

 

 • Opravným prostriedkom proti rozhodnutiu školy o odmietnutí informácie je odvolanie.
 • Odvolanie proti rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti možno podať v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia, alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti.
 • O odvolaní proti rozhodnutiu povinnej osoby rozhoduje riaditeľ školy.
 • Agendu odvolaní proti rozhodnutiu o odmietnutí poskytnutí informácie vedie gestor.
 • Riaditeľ školy rozhodne o odvolaní do 15 dní od jeho doručenia.


Čl. 13

Lehoty na poskytovanie informácií

 

 • Dátum podania žiadosti na škola je deň doručenia žiadosti škole.  Škola je povinná vybaviť žiadosť bezodkladne, najneskôr do desiatich dní odo dňa podania žiadosti, pokiaľ zákon neupravuje inak. Škola môže lehotu podania informácie predĺžiť najviac o desať dní, ak má závažné dôvody pri vyhľadávaní, zbere informácií na inom mieste ako je sídlo školy, pri technických problémoch spojených s vyhľadávaním a sprístupnením požadovanej informácie alebo pri vyhľadávaní a zbere väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie. O tejto skutočnosti žiadateľa bezodkladne upovedomí, najneskôr však pred uplynutím lehoty na poskytnutie informácie. V oznámení o predĺžení lehoty uvedie škola dôvody predĺženia lehoty.
 • V prípade, že žiadosť o informáciu nespĺňa predpísané náležitosti, škola bezodkladne, vyzve žiadateľa, aby žiadosť v určenej lehote, nie kratšej ako sedem dní doplnil. Škola žiadateľa o doplnení poučí.
 • Ak žiadateľ požaduje už zverejnenú informáciu, môže škola do piatich dní žiadateľovi namiesto sprístupnenia informácie oznámiť kedy, kde a ako bola informácia zverejnená a ako si ju môže žiadateľ vyhľadať.
 • Ak škola nemá požadované informácie a má vedomosť ktorá iná povinná osoba nimi disponuje, do piatich dní jej túto žiadosť postúpi. Bezodkladne o tom žiadateľa informuje. Ak mu takáto povinná osoba nie je známa, žiadosť odmietne.


Čl. 14

Úhrada nákladov

 

 • Škola môže podmieniť vydanie informácie zaplatením úhrady podľa vnútorných predpisov, ktoré sa však nesmú líšiť od navrhovaného systému úhrad podľa tohto zákona.
 • Úhrada nákladov na poskytnutie informácie je stanovená v sadzobníku úhrad za poskytovanie informácie.


Čl. 15

Účinnosť


Táto smernica nadobúda účinnosť 1. apríla 2012.